Privacyverklaring

Miek ruimt op, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Miek ruimt op van jou verwerkt, voor welke doeleinden en hoe de gegevens beschermd worden. Het komt erop neer dat persoonsgegevens alleen verwerk worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Contactgegevens:

Miek ruimt op
Contactpersoon: Annemiek Nelissen
Adres: Bilderdijkstraat 59-3, 1053 KL Amsterdam
Telefoon: 06-20845370
E-mail: welkom@miekruimtop.nl
Website: www.miekruimtop.nl
KvK nummer: 85122858
BTW-nummer: NL004054962B16 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Miek ruimt op verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Indien van toepassing bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens begeleiding, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via welkom@miekruimtop.nl dan verwijder ik deze informatie.

Op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
Miek ruimt op verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het maken van een offerte
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Miek ruimt op verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor een belastingaangifte. De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang). 

Geautomatiseerde besluitvorming
Miek ruimt op neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Miek ruimt op bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Miek ruimt op verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken
Miek ruimt op gebruikt cookies op haar website enkel en alleen om Google Analytics en vergelijkbare tools te kunnen gebruiken. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miek ruimt op en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@miekruimtop.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Miek ruimt op wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Miek ruimt op neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@miekruimtop.nl

Miek ruimt op raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Zodat je altijd van de laatste wijzigingen op de hoogte bent. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van de wijzigingen aangegeven.

Februari 2022